โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 3 3 2 0 72
ร้อยละ 3.61 % 3.61 % 3.61 % 2.41 % 0.00 % 86.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 6 3 2 0 94
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 2.78 % 1.85 % 0.00 % 87.04 %

108 : 3 , 6 , 3 , 2 , 0 , 94...2.78 , 5.56 , 2.78 , 1.85 , 0.00 , 87.04 = 14 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96%

Powered By www.thaieducation.net