โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 3 4 2 0 70
ร้อยละ 4.82 % 3.61 % 4.82 % 2.41 % 0.00 % 84.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 4 6 4 2 0 93
ร้อยละ 3.67 % 5.50 % 3.67 % 1.83 % 0.00 % 85.32 %

109 : 4 , 6 , 4 , 2 , 0 , 93...3.67 , 5.50 , 3.67 , 1.83 , 0.00 , 85.32 = 16 : 14.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.68%

Powered By www.thaieducation.net