โรงเรียนบ้านท่าชะเมา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 3 1 0 0 12
ร้อยละ 23.81 % 14.29 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 5 3 2 1 1 59
ร้อยละ 7.04 % 4.23 % 2.82 % 1.41 % 1.41 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 10 6 3 1 1 71
ร้อยละ 10.87 % 6.52 % 3.26 % 1.09 % 1.09 % 77.17 %

92 : 10 , 6 , 3 , 1 , 1 , 71...10.87 , 6.52 , 3.26 , 1.09 , 1.09 , 77.17 = 21 : 22.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83%

Powered By www.thaieducation.net