โรงเรียนบ้านท่าชะเมา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 13
ร้อยละ 23.81 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 5 4 1 1 0 60
ร้อยละ 7.04 % 5.63 % 1.41 % 1.41 % 0.00 % 84.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 10 7 1 1 0 73
ร้อยละ 10.87 % 7.61 % 1.09 % 1.09 % 0.00 % 79.35 %

92 : 10 , 7 , 1 , 1 , 0 , 73...10.87 , 7.61 , 1.09 , 1.09 , 0.00 , 79.35 = 19 : 20.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65%

Powered By www.thaieducation.net