โรงเรียนบ้านบางมะรวด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 4 0 6 10 2 92
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 5.26 % 8.77 % 1.75 % 80.70 %
ระดับประถมศึกษา
407
จำนวน(คน) 43 0 4 44 7 309
ร้อยละ 10.57 % 0.00 % 0.98 % 10.81 % 1.72 % 75.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 3 0 5 7 0 94
ร้อยละ 2.75 % 0.00 % 4.59 % 6.42 % 0.00 % 86.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630 คน
จำนวน(คน) 50 0 15 61 9 495
ร้อยละ 7.94 % 0.00 % 2.38 % 9.68 % 1.43 % 78.57 %

521 : 47 , 0 , 10 , 54 , 9 , 401...9.02 , 0.00 , 1.92 , 10.36 , 1.73 , 76.97 = 120 : 23.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net