โรงเรียนบ้านบางมะรวด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 6 0 5 12 1 90
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 4.39 % 10.53 % 0.88 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
407
จำนวน(คน) 50 0 6 50 10 291
ร้อยละ 12.29 % 0.00 % 1.47 % 12.29 % 2.46 % 71.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 5 0 4 6 0 94
ร้อยละ 4.59 % 0.00 % 3.67 % 5.50 % 0.00 % 86.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630 คน
จำนวน(คน) 61 0 15 68 11 475
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 2.38 % 10.79 % 1.75 % 75.40 %

521 : 56 , 0 , 11 , 62 , 11 , 381...10.75 , 0.00 , 2.11 , 11.90 , 2.11 , 73.13 = 140 : 26.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60%

Powered By www.thaieducation.net