โรงเรียนบ้านบางมะรวด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 8 0 4 12 2 88
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 3.51 % 10.53 % 1.75 % 77.19 %
ระดับประถมศึกษา
405
จำนวน(คน) 53 0 7 55 13 277
ร้อยละ 13.09 % 0.00 % 1.73 % 13.58 % 3.21 % 68.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
111
จำนวน(คน) 6 0 4 6 2 93
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 3.60 % 5.41 % 1.80 % 83.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630 คน
จำนวน(คน) 67 0 15 73 17 458
ร้อยละ 10.63 % 0.00 % 2.38 % 11.59 % 2.70 % 72.70 %

519 : 61 , 0 , 11 , 67 , 15 , 365...11.75 , 0.00 , 2.12 , 12.91 , 2.89 , 70.33 = 154 : 29.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30%

Powered By www.thaieducation.net