โรงเรียนบ้านบางมะรวด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 17 49 19 0 0 31
ร้อยละ 14.66 % 42.24 % 16.38 % 0.00 % 0.00 % 26.72 %
ระดับประถมศึกษา
406
จำนวน(คน) 52 75 18 0 0 261
ร้อยละ 12.81 % 18.47 % 4.43 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 12 16 9 0 0 71
ร้อยละ 11.11 % 14.81 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 65.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 630 คน
จำนวน(คน) 81 140 46 0 0 363
ร้อยละ 12.86 % 22.22 % 7.30 % 0.00 % 0.00 % 57.62 %

522 : 69 , 124 , 37 , 0 , 0 , 292...13.22 , 23.75 , 7.09 , 0.00 , 0.00 , 55.94 = 230 : 44.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 630 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 267 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38%

Powered By www.thaieducation.net