โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 2 2 5 0 2
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 15.38 % 38.46 % 0.00 % 15.38 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 7 3 4 5 3 27
ร้อยละ 14.29 % 6.12 % 8.16 % 10.20 % 6.12 % 55.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 9 5 6 10 3 29
ร้อยละ 14.52 % 8.06 % 9.68 % 16.13 % 4.84 % 46.77 %

62 : 9 , 5 , 6 , 10 , 3 , 29...14.52 , 8.06 , 9.68 , 16.13 , 4.84 , 46.77 = 33 : 53.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23%

Powered By www.thaieducation.net