โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 4 10 7 10 77
ร้อยละ 2.70 % 3.60 % 9.01 % 6.31 % 9.01 % 69.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 4 0 3 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 9.38 % 78.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 3 4 15 7 13 137
ร้อยละ 1.68 % 2.23 % 8.38 % 3.91 % 7.26 % 76.54 %

147 : 3 , 4 , 11 , 7 , 10 , 112...2.04 , 2.72 , 7.48 , 4.76 , 6.80 , 76.19 = 35 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46%

Powered By www.thaieducation.net