โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 31
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 8 6 2 0 94
ร้อยละ 1.79 % 7.14 % 5.36 % 1.79 % 0.00 % 83.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 30
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 4 9 11 4 0 155
ร้อยละ 2.19 % 4.92 % 6.01 % 2.19 % 0.00 % 84.70 %

148 : 3 , 9 , 7 , 4 , 0 , 125...2.03 , 6.08 , 4.73 , 2.70 , 0.00 , 84.46 = 23 : 15.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30%

Powered By www.thaieducation.net