โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 30
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 12 5 14 2 0 77
ร้อยละ 10.91 % 4.55 % 12.73 % 1.82 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 28
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 19 5 17 2 0 135
ร้อยละ 10.67 % 2.81 % 9.55 % 1.12 % 0.00 % 75.84 %

144 : 15 , 5 , 15 , 2 , 0 , 107...10.42 , 3.47 , 10.42 , 1.39 , 0.00 , 74.31 = 37 : 25.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.16%

Powered By www.thaieducation.net