โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 6 1 10 7 6
ร้อยละ 11.76 % 17.65 % 2.94 % 29.41 % 20.59 % 17.65 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 17 8 4 25 11 45
ร้อยละ 15.45 % 7.27 % 3.64 % 22.73 % 10.00 % 40.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 10 3 2 13 4 2
ร้อยละ 29.41 % 8.82 % 5.88 % 38.24 % 11.76 % 5.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 31 17 7 48 22 53
ร้อยละ 17.42 % 9.55 % 3.93 % 26.97 % 12.36 % 29.78 %

144 : 21 , 14 , 5 , 35 , 18 , 51...14.58 , 9.72 , 3.47 , 24.31 , 12.50 , 35.42 = 93 : 64.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 70.22%

Powered By www.thaieducation.net