โรงเรียนบ้านท่าน้ำ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 4 10 1 0 0 25
ร้อยละ 10.00 % 25.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 5 12 9 0 0 115
ร้อยละ 3.55 % 8.51 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 81.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 9 22 10 0 0 140
ร้อยละ 4.97 % 12.15 % 5.52 % 0.00 % 0.00 % 77.35 %

181 : 9 , 22 , 10 , 0 , 0 , 140...4.97 , 12.15 , 5.52 , 0.00 , 0.00 , 77.35 = 41 : 22.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.65%

Powered By www.thaieducation.net