โรงเรียนบ้านท่าน้ำ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 10 1 1 0 27
ร้อยละ 2.50 % 25.00 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 8 10 11 0 0 114
ร้อยละ 5.59 % 6.99 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 79.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 9 20 12 1 0 141
ร้อยละ 4.92 % 10.93 % 6.56 % 0.55 % 0.00 % 77.05 %

183 : 9 , 20 , 12 , 1 , 0 , 141...4.92 , 10.93 , 6.56 , 0.55 , 0.00 , 77.05 = 42 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%

Powered By www.thaieducation.net