โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 9 10 1 5 0 24
ร้อยละ 18.37 % 20.41 % 2.04 % 10.20 % 0.00 % 48.98 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 19 8 20 5 0 114
ร้อยละ 11.45 % 4.82 % 12.05 % 3.01 % 0.00 % 68.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 28 18 21 10 0 138
ร้อยละ 13.02 % 8.37 % 9.77 % 4.65 % 0.00 % 64.19 %

215 : 28 , 18 , 21 , 10 , 0 , 138...13.02 , 8.37 , 9.77 , 4.65 , 0.00 , 64.19 = 77 : 35.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 35.81%

Powered By www.thaieducation.net