โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 1 2 0 7 37
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 14.29 % 75.51 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 10 0 14 1 0 140
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 8.48 % 0.61 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 12 1 16 1 7 177
ร้อยละ 5.61 % 0.47 % 7.48 % 0.47 % 3.27 % 82.71 %

214 : 12 , 1 , 16 , 1 , 7 , 177...5.61 , 0.47 , 7.48 , 0.47 , 3.27 , 82.71 = 37 : 17.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29%

Powered By www.thaieducation.net