โรงเรียนบ้านท่าข้าม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 1 2 0 10 33
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 20.41 % 67.35 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 12 0 16 1 0 136
ร้อยละ 7.27 % 0.00 % 9.70 % 0.61 % 0.00 % 82.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 15 1 18 1 10 169
ร้อยละ 7.01 % 0.47 % 8.41 % 0.47 % 4.67 % 78.97 %

214 : 15 , 1 , 18 , 1 , 10 , 169...7.01 , 0.47 , 8.41 , 0.47 , 4.67 , 78.97 = 45 : 21.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.03%

Powered By www.thaieducation.net