โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 28
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 4 11 1 0 56
ร้อยละ 4.00 % 5.33 % 14.67 % 1.33 % 0.00 % 74.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 6 6 13 1 0 84
ร้อยละ 5.45 % 5.45 % 11.82 % 0.91 % 0.00 % 76.36 %

110 : 6 , 6 , 13 , 1 , 0 , 84...5.45 , 5.45 , 11.82 , 0.91 , 0.00 , 76.36 = 26 : 23.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net