โรงเรียนบ้านสะบารัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
142
จำนวน(คน) 11 7 3 1 0 120
ร้อยละ 7.75 % 4.93 % 2.11 % 0.70 % 0.00 % 84.51 %
ระดับประถมศึกษา
453
จำนวน(คน) 17 10 16 2 0 408
ร้อยละ 3.75 % 2.21 % 3.53 % 0.44 % 0.00 % 90.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 595 คน
จำนวน(คน) 28 17 19 3 0 528
ร้อยละ 4.71 % 2.86 % 3.19 % 0.50 % 0.00 % 88.74 %

595 : 28 , 17 , 19 , 3 , 0 , 528...4.71 , 2.86 , 3.19 , 0.50 , 0.00 , 88.74 = 67 : 11.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 595 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 11.26%

Powered By www.thaieducation.net