โรงเรียนบ้านสะบารัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
142
จำนวน(คน) 14 9 4 2 0 113
ร้อยละ 9.86 % 6.34 % 2.82 % 1.41 % 0.00 % 79.58 %
ระดับประถมศึกษา
452
จำนวน(คน) 17 27 31 3 0 374
ร้อยละ 3.76 % 5.97 % 6.86 % 0.66 % 0.00 % 82.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 594 คน
จำนวน(คน) 31 36 35 5 0 487
ร้อยละ 5.22 % 6.06 % 5.89 % 0.84 % 0.00 % 81.99 %

594 : 31 , 36 , 35 , 5 , 0 , 487...5.22 , 6.06 , 5.89 , 0.84 , 0.00 , 81.99 = 107 : 18.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 594 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 18.01%

Powered By www.thaieducation.net