โรงเรียนบ้านสะบารัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
144
จำนวน(คน) 10 5 3 1 0 125
ร้อยละ 6.94 % 3.47 % 2.08 % 0.69 % 0.00 % 86.81 %
ระดับประถมศึกษา
459
จำนวน(คน) 21 19 20 4 0 395
ร้อยละ 4.58 % 4.14 % 4.36 % 0.87 % 0.00 % 86.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 603 คน
จำนวน(คน) 31 24 23 5 0 520
ร้อยละ 5.14 % 3.98 % 3.81 % 0.83 % 0.00 % 86.24 %

603 : 31 , 24 , 23 , 5 , 0 , 520...5.14 , 3.98 , 3.81 , 0.83 , 0.00 , 86.24 = 83 : 13.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 603 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 13.76%

Powered By www.thaieducation.net