โรงเรียนอนุบาลปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
273
จำนวน(คน) 7 4 11 2 1 248
ร้อยละ 2.56 % 1.47 % 4.03 % 0.73 % 0.37 % 90.84 %
ระดับประถมศึกษา
1509
จำนวน(คน) 85 33 155 15 2 1219
ร้อยละ 5.63 % 2.19 % 10.27 % 0.99 % 0.13 % 80.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1782 คน
จำนวน(คน) 92 37 166 17 3 1467
ร้อยละ 5.16 % 2.08 % 9.32 % 0.95 % 0.17 % 82.32 %

1782 : 92 , 37 , 166 , 17 , 3 , 1467...5.16 , 2.08 , 9.32 , 0.95 , 0.17 , 82.32 = 315 : 17.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1782 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 315 คน คิดเป็นร้อยละ 17.68%

Powered By www.thaieducation.net