โรงเรียนอนุบาลปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
272
จำนวน(คน) 12 2 15 5 0 238
ร้อยละ 4.41 % 0.74 % 5.51 % 1.84 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
1510
จำนวน(คน) 90 37 149 19 2 1213
ร้อยละ 5.96 % 2.45 % 9.87 % 1.26 % 0.13 % 80.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1782 คน
จำนวน(คน) 102 39 164 24 2 1451
ร้อยละ 5.72 % 2.19 % 9.20 % 1.35 % 0.11 % 81.43 %

1782 : 102 , 39 , 164 , 24 , 2 , 1451...5.72 , 2.19 , 9.20 , 1.35 , 0.11 , 81.43 = 331 : 18.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1782 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 331 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57%

Powered By www.thaieducation.net