โรงเรียนอนุบาลปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
274
จำนวน(คน) 15 4 20 8 0 227
ร้อยละ 5.47 % 1.46 % 7.30 % 2.92 % 0.00 % 82.85 %
ระดับประถมศึกษา
1512
จำนวน(คน) 120 45 172 30 3 1142
ร้อยละ 7.94 % 2.98 % 11.38 % 1.98 % 0.20 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1786 คน
จำนวน(คน) 135 49 192 38 3 1369
ร้อยละ 7.56 % 2.74 % 10.75 % 2.13 % 0.17 % 76.65 %

1786 : 135 , 49 , 192 , 38 , 3 , 1369...7.56 , 2.74 , 10.75 , 2.13 , 0.17 , 76.65 = 417 : 23.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1786 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 417 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35%

Powered By www.thaieducation.net