โรงเรียนอนุบาลปัตตานี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
274
จำนวน(คน) 18 7 25 12 0 212
ร้อยละ 6.57 % 2.55 % 9.12 % 4.38 % 0.00 % 77.37 %
ระดับประถมศึกษา
1514
จำนวน(คน) 133 54 198 44 5 1080
ร้อยละ 8.78 % 3.57 % 13.08 % 2.91 % 0.33 % 71.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1788 คน
จำนวน(คน) 151 61 223 56 5 1292
ร้อยละ 8.45 % 3.41 % 12.47 % 3.13 % 0.28 % 72.26 %

1788 : 151 , 61 , 223 , 56 , 5 , 1292...8.45 , 3.41 , 12.47 , 3.13 , 0.28 , 72.26 = 496 : 27.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1788 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 496 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74%

Powered By www.thaieducation.net