โรงเรียนบ้านรูสะมิแล (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 5 6 0 0 0 70
ร้อยละ 6.17 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.42 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 8 11 0 1 0 215
ร้อยละ 3.40 % 4.68 % 0.00 % 0.43 % 0.00 % 91.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 13 17 0 1 0 285
ร้อยละ 4.11 % 5.38 % 0.00 % 0.32 % 0.00 % 90.19 %

316 : 13 , 17 , 0 , 1 , 0 , 285...4.11 , 5.38 , 0.00 , 0.32 , 0.00 , 90.19 = 31 : 9.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81%

Powered By www.thaieducation.net