โรงเรียนบ้านรูสะมิแล (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 9 10 0 0 0 62
ร้อยละ 11.11 % 12.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.54 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 10 15 0 1 0 209
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 0.00 % 0.43 % 0.00 % 88.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 19 25 0 1 0 271
ร้อยละ 6.01 % 7.91 % 0.00 % 0.32 % 0.00 % 85.76 %

316 : 19 , 25 , 0 , 1 , 0 , 271...6.01 , 7.91 , 0.00 , 0.32 , 0.00 , 85.76 = 45 : 14.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24%

Powered By www.thaieducation.net