โรงเรียนบ้านรูสะมิแล (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 11 12 0 0 0 61
ร้อยละ 13.10 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.62 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 7 12 0 1 0 199
ร้อยละ 3.20 % 5.48 % 0.00 % 0.46 % 0.00 % 90.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 18 24 0 1 0 260
ร้อยละ 5.94 % 7.92 % 0.00 % 0.33 % 0.00 % 85.81 %

303 : 18 , 24 , 0 , 1 , 0 , 260...5.94 , 7.92 , 0.00 , 0.33 , 0.00 , 85.81 = 43 : 14.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19%

Powered By www.thaieducation.net