โรงเรียนบ้านรูสะมิแล (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 11 9 2 1 0 55
ร้อยละ 14.10 % 11.54 % 2.56 % 1.28 % 0.00 % 70.51 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 16 15 10 0 1 194
ร้อยละ 6.78 % 6.36 % 4.24 % 0.00 % 0.42 % 82.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 27 24 12 1 1 249
ร้อยละ 8.60 % 7.64 % 3.82 % 0.32 % 0.32 % 79.30 %

314 : 27 , 24 , 12 , 1 , 1 , 249...8.60 , 7.64 , 3.82 , 0.32 , 0.32 , 79.30 = 65 : 20.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70%

Powered By www.thaieducation.net