โรงเรียนบ้านรามง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 4 0 2 0 13
ร้อยละ 9.52 % 19.05 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 4 3 3 3 1 50
ร้อยละ 6.25 % 4.69 % 4.69 % 4.69 % 1.56 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 6 7 3 5 1 63
ร้อยละ 7.06 % 8.24 % 3.53 % 5.88 % 1.18 % 74.12 %

85 : 6 , 7 , 3 , 5 , 1 , 63...7.06 , 8.24 , 3.53 , 5.88 , 1.18 , 74.12 = 22 : 25.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88%

Powered By www.thaieducation.net