โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 5 44 3 0 1 100
ร้อยละ 3.27 % 28.76 % 1.96 % 0.00 % 0.65 % 65.36 %
ระดับประถมศึกษา
445
จำนวน(คน) 29 30 27 0 0 359
ร้อยละ 6.52 % 6.74 % 6.07 % 0.00 % 0.00 % 80.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 598 คน
จำนวน(คน) 34 74 30 0 1 459
ร้อยละ 5.69 % 12.37 % 5.02 % 0.00 % 0.17 % 76.76 %

598 : 34 , 74 , 30 , 0 , 1 , 459...5.69 , 12.37 , 5.02 , 0.00 , 0.17 , 76.76 = 139 : 23.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 598 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24%

Powered By www.thaieducation.net