โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 8 28 3 0 0 114
ร้อยละ 5.23 % 18.30 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 74.51 %
ระดับประถมศึกษา
448
จำนวน(คน) 46 24 16 2 0 360
ร้อยละ 10.27 % 5.36 % 3.57 % 0.45 % 0.00 % 80.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 601 คน
จำนวน(คน) 54 52 19 2 0 474
ร้อยละ 8.99 % 8.65 % 3.16 % 0.33 % 0.00 % 78.87 %

601 : 54 , 52 , 19 , 2 , 0 , 474...8.99 , 8.65 , 3.16 , 0.33 , 0.00 , 78.87 = 127 : 21.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 601 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13%

Powered By www.thaieducation.net