โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 6 5 0 0 0 22
ร้อยละ 18.18 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 18 12 1 0 0 71
ร้อยละ 17.65 % 11.76 % 0.98 % 0.00 % 0.00 % 69.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 24 17 1 0 0 93
ร้อยละ 17.78 % 12.59 % 0.74 % 0.00 % 0.00 % 68.89 %

135 : 24 , 17 , 1 , 0 , 0 , 93...17.78 , 12.59 , 0.74 , 0.00 , 0.00 , 68.89 = 42 : 31.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11%

Powered By www.thaieducation.net