โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 5 0 0 0 24
ร้อยละ 17.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 19 16 1 0 0 64
ร้อยละ 19.00 % 16.00 % 1.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 25 21 1 0 0 88
ร้อยละ 18.52 % 15.56 % 0.74 % 0.00 % 0.00 % 65.19 %

135 : 25 , 21 , 1 , 0 , 0 , 88...18.52 , 15.56 , 0.74 , 0.00 , 0.00 , 65.19 = 47 : 34.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81%

Powered By www.thaieducation.net