โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 12 21 5 4 2 68
ร้อยละ 10.71 % 18.75 % 4.46 % 3.57 % 1.79 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 43 51 8 8 3 162
ร้อยละ 15.64 % 18.55 % 2.91 % 2.91 % 1.09 % 58.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 55 72 13 12 5 230
ร้อยละ 14.21 % 18.60 % 3.36 % 3.10 % 1.29 % 59.43 %

387 : 55 , 72 , 13 , 12 , 5 , 230...14.21 , 18.60 , 3.36 , 3.10 , 1.29 , 59.43 = 157 : 40.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.57%

Powered By www.thaieducation.net