โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 15 24 6 4 2 61
ร้อยละ 13.39 % 21.43 % 5.36 % 3.57 % 1.79 % 54.46 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 49 58 11 10 5 142
ร้อยละ 17.82 % 21.09 % 4.00 % 3.64 % 1.82 % 51.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 64 82 17 14 7 203
ร้อยละ 16.54 % 21.19 % 4.39 % 3.62 % 1.81 % 52.45 %

387 : 64 , 82 , 17 , 14 , 7 , 203...16.54 , 21.19 , 4.39 , 3.62 , 1.81 , 52.45 = 184 : 47.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.55%

Powered By www.thaieducation.net