โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 15 26 6 4 2 59
ร้อยละ 13.39 % 23.21 % 5.36 % 3.57 % 1.79 % 52.68 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 48 58 9 9 4 147
ร้อยละ 17.45 % 21.09 % 3.27 % 3.27 % 1.45 % 53.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 63 84 15 13 6 206
ร้อยละ 16.28 % 21.71 % 3.88 % 3.36 % 1.55 % 53.23 %

387 : 63 , 84 , 15 , 13 , 6 , 206...16.28 , 21.71 , 3.88 , 3.36 , 1.55 , 53.23 = 181 : 46.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77%

Powered By www.thaieducation.net