โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 18 26 6 4 2 56
ร้อยละ 16.07 % 23.21 % 5.36 % 3.57 % 1.79 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 53 60 11 12 5 134
ร้อยละ 19.27 % 21.82 % 4.00 % 4.36 % 1.82 % 48.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 71 86 17 16 7 190
ร้อยละ 18.35 % 22.22 % 4.39 % 4.13 % 1.81 % 49.10 %

387 : 71 , 86 , 17 , 16 , 7 , 190...18.35 , 22.22 , 4.39 , 4.13 , 1.81 , 49.10 = 197 : 50.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90%

Powered By www.thaieducation.net