โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 17 6 1 6 0 43
ร้อยละ 23.29 % 8.22 % 1.37 % 8.22 % 0.00 % 58.90 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 18 11 3 11 0 112
ร้อยละ 11.61 % 7.10 % 1.94 % 7.10 % 0.00 % 72.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 35 17 4 17 0 155
ร้อยละ 15.35 % 7.46 % 1.75 % 7.46 % 0.00 % 67.98 %

228 : 35 , 17 , 4 , 17 , 0 , 155...15.35 , 7.46 , 1.75 , 7.46 , 0.00 , 67.98 = 73 : 32.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 32.02%

Powered By www.thaieducation.net