โรงเรียนบ้านกือยา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 3 1 1 0 20
ร้อยละ 19.35 % 9.68 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 9 13 5 2 0 55
ร้อยละ 10.71 % 15.48 % 5.95 % 2.38 % 0.00 % 65.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 15 16 6 3 0 75
ร้อยละ 13.04 % 13.91 % 5.22 % 2.61 % 0.00 % 65.22 %

115 : 15 , 16 , 6 , 3 , 0 , 75...13.04 , 13.91 , 5.22 , 2.61 , 0.00 , 65.22 = 40 : 34.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78%

Powered By www.thaieducation.net