โรงเรียนบ้านกือยา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 7 1 1 0 20
ร้อยละ 6.45 % 22.58 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 10 15 5 1 0 53
ร้อยละ 11.90 % 17.86 % 5.95 % 1.19 % 0.00 % 63.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 12 22 6 2 0 73
ร้อยละ 10.43 % 19.13 % 5.22 % 1.74 % 0.00 % 63.48 %

115 : 12 , 22 , 6 , 2 , 0 , 73...10.43 , 19.13 , 5.22 , 1.74 , 0.00 , 63.48 = 42 : 36.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.52%

Powered By www.thaieducation.net