โรงเรียนบ้านกือยา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 3 1 1 0 20
ร้อยละ 19.35 % 9.68 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 11 13 7 3 1 49
ร้อยละ 13.10 % 15.48 % 8.33 % 3.57 % 1.19 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 17 16 8 4 1 69
ร้อยละ 14.78 % 13.91 % 6.96 % 3.48 % 0.87 % 60.00 %

115 : 17 , 16 , 8 , 4 , 1 , 69...14.78 , 13.91 , 6.96 , 3.48 , 0.87 , 60.00 = 46 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net