โรงเรียนบ้านกือยา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 8 5 0 0 0 18
ร้อยละ 25.81 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 14 15 4 5 0 46
ร้อยละ 16.67 % 17.86 % 4.76 % 5.95 % 0.00 % 54.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 22 20 4 5 0 64
ร้อยละ 19.13 % 17.39 % 3.48 % 4.35 % 0.00 % 55.65 %

115 : 22 , 20 , 4 , 5 , 0 , 64...19.13 , 17.39 , 3.48 , 4.35 , 0.00 , 55.65 = 51 : 44.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 44.35%

Powered By www.thaieducation.net