โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 19
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 11 8 0 0 0 46
ร้อยละ 16.92 % 12.31 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 14 8 0 0 0 65
ร้อยละ 16.09 % 9.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 74.71 %

87 : 14 , 8 , 0 , 0 , 0 , 65...16.09 , 9.20 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 74.71 = 22 : 25.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29%

Powered By www.thaieducation.net