โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 19
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 20 11 0 14 0 20
ร้อยละ 30.77 % 16.92 % 0.00 % 21.54 % 0.00 % 30.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 23 11 0 14 0 39
ร้อยละ 26.44 % 12.64 % 0.00 % 16.09 % 0.00 % 44.83 %

87 : 23 , 11 , 0 , 14 , 0 , 39...26.44 , 12.64 , 0.00 , 16.09 , 0.00 , 44.83 = 48 : 55.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17%

Powered By www.thaieducation.net