โรงเรียนบ้านกาฮง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 10 14 0 5 0 35
ร้อยละ 15.63 % 21.88 % 0.00 % 7.81 % 0.00 % 54.69 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 30 23 4 17 2 111
ร้อยละ 16.04 % 12.30 % 2.14 % 9.09 % 1.07 % 59.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 40 37 4 22 2 146
ร้อยละ 15.94 % 14.74 % 1.59 % 8.76 % 0.80 % 58.17 %

251 : 40 , 37 , 4 , 22 , 2 , 146...15.94 , 14.74 , 1.59 , 8.76 , 0.80 , 58.17 = 105 : 41.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 41.83%

Powered By www.thaieducation.net