โรงเรียนบ้านกาฮง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 11 15 0 6 0 32
ร้อยละ 17.19 % 23.44 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 32 25 4 18 2 106
ร้อยละ 17.11 % 13.37 % 2.14 % 9.63 % 1.07 % 56.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 43 40 4 24 2 138
ร้อยละ 17.13 % 15.94 % 1.59 % 9.56 % 0.80 % 54.98 %

251 : 43 , 40 , 4 , 24 , 2 , 138...17.13 , 15.94 , 1.59 , 9.56 , 0.80 , 54.98 = 113 : 45.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.02%

Powered By www.thaieducation.net