โรงเรียนบ้านกาฮง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 11 15 0 6 0 32
ร้อยละ 17.19 % 23.44 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 33 25 4 18 2 106
ร้อยละ 17.55 % 13.30 % 2.13 % 9.57 % 1.06 % 56.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 44 40 4 24 2 138
ร้อยละ 17.46 % 15.87 % 1.59 % 9.52 % 0.79 % 54.76 %

252 : 44 , 40 , 4 , 24 , 2 , 138...17.46 , 15.87 , 1.59 , 9.52 , 0.79 , 54.76 = 114 : 45.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.24%

Powered By www.thaieducation.net