โรงเรียนบ้านกาฮง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 13 17 0 7 0 31
ร้อยละ 19.12 % 25.00 % 0.00 % 10.29 % 0.00 % 45.59 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 35 26 4 18 2 106
ร้อยละ 18.32 % 13.61 % 2.09 % 9.42 % 1.05 % 55.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 48 43 4 25 2 137
ร้อยละ 18.53 % 16.60 % 1.54 % 9.65 % 0.77 % 52.90 %

259 : 48 , 43 , 4 , 25 , 2 , 137...18.53 , 16.60 , 1.54 , 9.65 , 0.77 , 52.90 = 122 : 47.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10%

Powered By www.thaieducation.net